Cảm tạ: Chân thành cảm tạ Gia Đình anh chị Chính Liễu đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500.