Cảm tạ: Gia đình BYDZU thuộc Giáo Đoàn Georges Hall đặt viên đá tạ ơn $500.