Cảm tạ: Gia đình Diễm Phương & Daisy thuộc GĐ Fairfield, đặt bia đá tạ ơn Đức Mẹ $500.