Cảm tạ: Gia đình bé Anthony Khang ủng hộ tờ Niềm Tin $100