Cảm tạ: Một nhóm ân nhân ủng hộ tu sửa Nhà Nguyện Các Thánh Tử Đạo $1500