Cảm tạ: ÔB Đinh Quang Thanh thuộc GĐ Cabramatta ủng hộ bổn mạng cộng đồng $1,000.