Chúc Mừng: Cha Gioan Baotixita Lê Hồng Mạnh thuộc Dòng Ngôi Lời, được bổ nhiệm làm Tuyên Úy CĐCGVN TGP Sydney với thời hạn 3 năm.