Chúc mừng Bổn Mạng Gíao Đoàn, Ca Đoàn và Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Granville (ngày 11/9/22 lúc 3pm) nhân lễ Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh.