Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney xin chúc mừng Tân Linh Mục Phêrô Phạm văn Tuyên dòng Augustinô lãnh nhận chức Linh Mục vào ngày 1/ 8 /20 do ĐC Vincent Nguyễn Văn Long, GM Parramatta truyền chức.