Cộng đồng xin chúc mừng Phong Trào Cursillos nhân dịp mừng lễ Thánh Phaolo 29/6 - Bổn Mạng Phong Trào. Nguyện xin Thánh Phaolo cầu bầu cùng Chúa ban muôn hồng ân xuống trên mọi thành viên.