Phân Ưu: Anh Phaolô Lê Văn Anh, thuộc GĐ Marrickville, qua đời ngày 29/8/2017, hưởng dương 37 tuổi.