Phân Ưu : Cụ Bà Matta Trương Thị Sinh -Thím của Cha Nguyễn Thái Hoạch, Hội viên TMTT GĐ Lakemba qua đời ngày 8/7/2017, hưởng thọ 82 tuổi