Phân Ưu Anh Đa minh Nguyễn Văn Miền, GĐ Miller, qua đời ngày 12/9/2017, hưởng dương 55 tuổi.