Phân Ưu: Anh Đaminh Nguyễn Văn Phúc, hội viên TMTT GĐ Lakemba (HV 8/Đ2/2018) hưởng dương 58 tuổi.