Phân Ưu: Anh Louis Trần Văn Hiển, bào đệ Cha Trần Bạch Hổ, qua đời tại Việt Nam ngày 31/8/2017, hưởng dương 57 tuổi.