Phân Ưu: Anh Martino Trần Minh Nhật mới qua đời ngày 21/4/22 hưởng dương 41 tuổi.