Phân Ưu: Anh Micae Thạch Hà qua đời ngày 6/5/2020. Anh bị bệnh lâu rồi và thỉnh thoảng đi lễ Cabramatta, hưởng dương 56 tuổi.