Phân Ưu: Anh Stephano Nguyễn Ngọc Lâm, qua đời ngày 22/9/2019, hưởng dương 51 tuổi.