Phân Ưu: Bà Cố Maria Ngô Thị Nhớn, Thân Mẫu Sơ Đoàn Thị Phục (Trợ Úy Liên Đoàn TNTT Sydney) qua đời ngày 7/2/2018 tại Việt Nam.