Phân Ưu: Bà Teresa Nguyễn thi Kích (HV 9/Đ2/2020) thân nhạc mẫu anh Ngô Ngọc Sơn và chị Phạm Thị Yến cả hai anh chị là thành viên của BMV Gíao đoàn Micae Nguyễn Huy Mỹ, Mt Pritchard qua đời ngày 30/7/20, hưở