Phân Ưu: Bà cố Anna Nguyễn thị Thành, 90 tuổi, thân mẫu của hai cha Trần văn Phương (Wollongong) và cha Trần văn Phượng (VN) qua đời ngày 30/1/2019 tại VN.