Phân Ưu: Bà cố Maria, thân mẫu của cha Giuse Lâm Công Quý, dòng T. Augustino mới qua đời bên Đức.