Phân Ưu: Cha Bartolomeo Huỳnh San qua đời ngày 10/10/2019 tại Melbourne, hưởng thọ 72 tuồi.