Phân Ưu: Cha Cố CHA PATRICK MCAULIFFE, cựu Chính Xứ Sacred Heart’s Cabramatta, Ngài được Chúa gọi về ngày 24/4/2020 hưởng thọ 89 tuổi.