Phân Ưu: Chị Anna Jina Mai Thị Ngọc Trâm qua đời ngày 29/12/2022, hưởng dương 54 tuổi.