Phân Ưu: Cô Maria Lê Ngọc Anh, đi lễ tại Bass Hill qua đời 10/2/2020, hưởng dương 31 tuổi.