Phân Ưu: Cụ ông Phạm Tiến Hoan, thuộc Giáo đoàn Wollongong, và Tang Quyến.