Phân Ưu: Ông Cố Giuse Lê Khắc Toán, thân phụ của Cha Lê Văn Trọng Sydney. Cố qua đời ngày 23/9/2021 tại Việt Nam. Hưởng thọ 98 tuổi;