Phân Ưu: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Kính – nhạc phụ Ô. Nguyễn Văn Chấp – BMV GĐ Lakemba- Thân Phụ Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiến, GP Wollongong, Ô. Ngoại Cha Phêrô Hoàng Minh Tân, OSA.- qua đời ngày 25/8/2017