Phân ưu: Bà Anna Nguyễn Thị Hòa thuộc GĐ Cabramatta qua đời ngày 15/3/2020, hưởng dương 55 tuổi.