Lược Sử

Cùng với công cuộc canh tân phụng vụ của Công Đồng Vatican II, Giáo Hội đã tái lập chức thừa tác viên thánh thể ngoại lệ qua Huấn thị IMMENSAE CARITATIS ban hành ngày 29 tháng Giêng năm 1973 quy định việc tái lập ấy như sau : 

Những trường hơp thiếu các thừa tác viên thường lệ để trao Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ , khi số người rước lễ quá đông;  và ngoài Thánh Lễ : giúp mang MTC đến các bệnh nhân hay người già cả...

Đôi giòng lịch sử : Khóa 1 TTV/ TT được đào tạo vào cuối năm 1991 và được Đức Hồng Y CLANCY, Tổng giám mục Sydney ban cấp” Bài Sai” trong 1 thánh lễ do Đức Hồng Y chủ tế ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 /12 / 1991 tại nhà thờ Cabramatta. Người đại diện TTV/TT  từ 1991 – 1993 là ông Giuse Đinh Văn Cương. Ô. ĐV Cương lúc đó cũng đang phụ trách về Phụng vụ của cộng đồng. Linh mục linh hướng là cha Tuyên Uý Trưởng Dominic Nguyễn Văn Đồi.

Từ năm 1993 – 2006 Ông Giuse Vũ Hữu Thích là đại diện TTV/TT, cũng tiếp tục phụ trách về phụng vụ của cộng đồng. Vì từ trước cho đến năm 1995 trong tổ chúc CĐCG/VN/Sydney chưa có thành lập BAN PHUNG VỤ. Để kiện toàn tổ chức của CĐCG/VN/Sydney, Hội Đồng Mục Vụ bắt đầu niên khóa 2003-2006 mới thành lập Ban Phung Vụ và trao cho đại diện TTV/TT kiêm nhiệm. Từ đây, Linh Mục linh hướng là cha Giuse Hồ Hiệp. Cha Hồ Hiệp tiếp tục tổ chúc 2 khóa đào tạo TTV/TT để đáp ứng nhu cầu TTV/TT của cộng đồng. 

 
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể