Lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi Sydney, NSW.

Một vài nét đặc thù chính yếu ghi lại lịch sử Curia Nữ Vương Mân Côi để chúng ta có cái nhìn tổng quát Legio Mariae trong Cộng Đồng cũng như việc phát triển và sinh hoạt như thế nào. Legio Mariae ngành Việt Nam bắt đầu hình thành tại Sydney vào đầu năm 1984. Đơn vị đầu tiên được thành lập tại Marrickville, lấy danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử đao Việt Nam do cha Giuse Vũ Đức Thông linh giám. Theo thời gian cùng với sự phát triển lớn mạnh của Cộng Đồng CGVN tại Sydney và cũng do nhu cầu cần thiết để chăm sóc và phát huy đời sống tâm linh của hội viên. Lịch sử những đơn vị Legio Mariae được thành hìnhvà hoạtđộng như sau:

1. Praesidium Nữ Vương Các Thánh Tử đao Việt Nam thành lập vào tháng 2 năm 1984 tại giáo đoàn Marrickville.

2. Praesidium Đức Mẹ Vô Nhiễm được thành lập ngày 07.05.1986 tại giáo đoàn Cabramatta do cha Gioan Trần Quang Thiện linh giám.

3. Praesidium Đức Bà là Ngôi Sao Sáng tại giáo đoànLakemba ngày 11.08.1988.

4. Praesidium Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc giáo đoàn Miller ngày 01.05.1989 do cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh linh giám.

5. Praesidium Đức Mẹ Truyền Tin thành lập ngày 25.03.1990 tại giáo đoàn Marrickville.

6. Praesidium Nữ Vương Hòa Bình thành lập tại Bankstownngày 23.09.1990.

7. Praesidium Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được thành lập ngày 01.04.1991 tại giáo đoàn Cabramatta.

8. Praesidium Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu thành lập tại giáo đoàn Granville ngày 08.08.1991.

9. Praesidium Nữ Vương Truyền Giáo lập tại Glebe ngày 04.04.1993, ngày nay đã sinh hoạt tại giáo đoàn Marrickville.

10. Praesidium Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa lập tại giáo đoàn Fairfield ngày 07.08.1993.

11. Praesidium Đức Mẹ Fatima Mân Côi lập tại Wollongong ngày 15.06.1994, ngày nay đã tách rời khỏi Sydney và về sinh hoạt tại Giáo Phận Wollongong.

12. Praesidium Thanh Niên Đức Mẹ Trinh Nữ Vương thành lập ngày 11.08.1995 tại giáo đoàn Cabramatta.

13. Praesidium Junior Nữ Vương các Thiên Thần lập tại giáo đoàn Cabramatta vào ngày 02.04.1996.

14. Praesidium Nữ Vương các Thánh Nam Nữ thành lập tại giáo đoàn Mt Pritchard vào ngày 11.11.2001.

15. Praesidium Đức Mẹ Thăm Viếng thành lập tại giáo đoàn Revesby vào ngày 15.05.2005