Quý Cha Linh Giám

Đầu tiên cha Giuse Nguyễn Quang Thạnh là linh giám Curia. Ngài có công lớn trong việc xây dựng nền tảng Curia. Và quý cha linh giám kế tiếp là:

• Cha Giuse Vũ Đức Thông.
• Cha Phêrô Mai Đào Hiền.
• Cha Giuse Hồ Hiệp.
• Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch.
• Cha Giuse Phạm Xuân Thủy.
• Cha Phêrô Trần Văn Trợ.
• Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tuyết
• Cha Paul Chu Văn Chi. 

Hỗ trợ quý cha linh giám còn có quý cha và quý tu sĩ:
 
• Cha Cố Đaminh Nguyễn Văn Đồi.
• Cha Paul Chu Văn Chi.
• Cha Giuse Vũ Minh Nguyên.
• Cha Remy Bùi Sơn Lâm.
• Cha Giuse Bùi Công Chính.
• Cha Giuse Mai Văn Thịnh.
• Cha Phêrô Nguyễn Khoa Toàn.
• Cha Henry Trần Hữu Đức.
• Cha Phêrô Dương Thanh Liêm.
• Cha Phêrô Đặng Đình Nên.
• Sr Mattha Huỳnh Thị Thuận (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).
• Sr Maria Phạm Thị Trân (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).
• Sr Miriam Vũ Lành Hải (thuộc Dòng Trinh Vương, Granville).