Thành lập hội đồng Curia và Ban Chấp Hành các nhiệm kỳ

Nhận thấy việc thành lập một Curia ngành Việt Nam cần thiết trong giai đoạn này, vì nhu cầu thiêng liêng cũng như điều hợp trong việc quản trị các Praesidia. Vì vậy, Ban Tuyên Uý đã đề trình lên Đức Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sydney cứu xét, sau đó được Ngài chấp thuận cho Legio Mariae ngành Việt Nam được tổ chức đại hội bầu Ban Chấp Hành Hội Đồng Quản Trị Legio Mariae cấp Curia. Với sự hiện diện của Ban Chấp Hành Hội Đồng Senatus Sydney, đại diện CĐCGVN Sydney, các đoàn thể và các Curia bạn. Kết quả Hội Đồng Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi được thành lập năm 1991 và phát triển đến nay đã được 23 năm với các Ban Chấp Hành như sau:

- Nhiệm kỳ 21.04.1991 - 21.04.1994: 

Trưởng: - Anh Gioan Baotixita Đinh Như Thuần 
Phó: - Anh Phêrô Lê Văn Chính 
Thư ký: - Anh Michael Nguyễn Văn Kỳ 
Thủ Qũy: - Anh Giuse Vũ Văn Hào và Anh Đaminh Bùi Tùng Anh.

- Nhiệm kỳ 1994-1997:

Trưởng: - Anh GioanBaotixita Đinh Như Thuần
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phước (qua đời 1998)
Thư Ký: - Chị Maria Lý Hoàng Ánh, Chị Monica Đố Thị Anh
Phụ tá Thư Ký: - Chị Maria Nguyễn Thủy Tiên, Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qũy: - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Uỷ Viên đặc trách thủ bản: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh

- Nhiệm kỳ 1997-2000:

Trưởng: - Anh Phaolo Hà Pi Liến
Phó: - Anh GioanBaotixita Đình Như Thuần
Thư Ký: - Anh Giuse Thái Lan Ca
Phụ Tá Thư Ký: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Qũy: - Anh Phêrô Nguyễn Văn Chính
Phụ Tá kiêm Uỷ Viên đặc trách phân phối báo Dân Chúa: - Anh Phêrô Phùng Văn Hải
Uỷ Viên đặc trách thủ bản: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh

- Nhiệm kỳ 2000-2003:

Trưởng: - Anh Phaolô Hà Pi Liến
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phụ tá: - Anh Gabriel Lý Minh Châu
Thư Ký: - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Phụ tá: - Anh Giuse Thái Lan Ca
Thủ Qũy: - Anh Đaminh Bùi Tùng Anh
Phụ tá: - Chị Maria Lê Thị Ni

- Nhiệm kỳ 2003-2006:

Trưởng: - Anh Giuse Nguyễn Văn Minh
Phó: - Anh Phaolô Hà Pi Liến
Thư Ký: - Anh Antôn Nguyễn Thanh Mến
Thủ Quỹ: - Giuse Trường Văn Hơn
Phụ tá Thủ Quỹ: - Anh Phêrô Nguyễn Khải Hoàng
Uỷ Viên đặc trách báo chí - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi

- Nhiệm kỳ 2006-2009:

Trưởng: - Anh Gioan Trần Khôi Việt
Phó: - Anh Giuse Nguyến Văn Phi
Thư Ký: - Anh GioanBaotixita Bùi Duy Anh
Thủ Quỹ: - Chị Maria Vũ Thị Vi
Uỷ Viên thăm viếng: - Chị Maria Nguyễn Thị TươiAnh Vincent Vũ Xuân Hương Nam (từ chức tháng 6/2007)
Phụ tá Thư Ký: - Anh Giuse Vũ Văn Viễn
Phụ tá Thủ Qũy: - Chị Maria Lã Thị Tình (đến tháng 3/2007), Chị Maria Đinh Thị Oanh (từ tháng 4/2007).
Uỷ Viên đặc trách báo Dân Chúa: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi

- Nhiệm kỳ 2009-2012:

Trưởng: - Anh Gioan Trần Khôi Việt (Xin nghỉ bệnh 12/2009. RIP. 17/07/2011)
Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên(NK 2010-2012)
Phó: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi
Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi
Thủ Qũy: - Anh Đôminico Đinh Văn Rinh

- NHIỆM KỲ 2012 - 2015.

Trưởng: - Anh Giuse Lý Ngọc Thuyên.
Phó: - Anh Đôminicô Đinh Văn Rinh.
Thư Ký: - Chị Maria Vũ Thị Vi.
Thủ Qũy: - Anh Giuse Nguyễn Văn Phi. (RIP.10/05/2014).
Thủ Quỹ - Anh Gioan Baotixita Lê Ngọc Thành.