Lược Sử

Đầu tháng 5/1982 tới 1984 tại Giáo phận Sydney-NSW , Woloogong và Paramatta . một số người đa tự lập thành những nhóm“Đền Tạ”: “Gia Đình Nguồn Sống” tôn kính Đức Mẹ.

Nhận thấy việc cần thiết của công đồng dân Chúa, Ban Tuyên úy CĐCGVN Sydney-NSW quyết định thành lập Phong trào Tôn Nữ Vương Gia Đình Sau một thời gian nghiên cứu môi trường và tham khảo các tài liệu về Phong trào. Ban vận động đã thành lập được 11 nhóm tại 7 Giáo đoàn và Phong trào Tôn Nữ Vương đã chính thức sinh hoạt vào đầu tháng 5/1988 tháng Hoa dâng kính Mẹ.

Trải qua 28 năm , không ngừng phát triển , PTTNVGĐ đã được dìu dắt và tận tình thương yêu của các cha Linh Hướng như Cha Giuse Vũ Đức Thông , Cha Dominico Nguyên văn Đôi , Cha Giuse Hồ Hiệp ,Cha Phero Nguyễn Khoa Toàn , Cha paul Chu Văn Chi , Cha phero Đặng Đình Nên , Cha Phero Dương Thanh Liêm với các Ban Điều hợp thật nhiệt thành và luôn chăm lo việc làm sáng danh mẹ trải qua từng thời kỳ cùng với quý trưởng ban như :

Ô. Giuse Đinh Quang Khanh 1988 - 1991

Ô. Đaminh Đoàn Đức Tiềm 1991 -1993

Ô. Giuse Đinh Quang Khanh; 1993-1997

Ô. Luca Trần Anh Sơn 1997 -1999

Ô. Giuse Trịnh văn Chuyên 1999 - 2006

Ô. Luca Nguyễn Thành Tôn 2006 - 2012

Ô. Matheu Đặng Đình Tới 2012 – 2015

Và hiện nay Ô Daminh Nguyễn Ngọc Thảnh 2015 - 2018 Tất cả thật nhiệt thành và luôn chăm lo việc làm sáng danh Mẹ

Phong Trào Tôn Nữ Vương Gia Đình