Đôi Dòng Lịch Sử

Hội Thánh Minh Tương Tế được thành hình và ra mắt cộng đồng ngày 07 tháng 12 năm 1998.

Mục đích của hội là nhằm giúp các hội viên tương trợ lẫn nhau về tinh thần cũng như vật chất, chia sẻ, nâng đỡ, thăm viếng, an ủi nhau khi đau yếu; nhất là cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn hội viên mãn phần về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngoài ra, tang quyến của hội viên còn được tương trợ về tài chánh để giúp trang trải phần nào chi phí an táng.

Hội nhận thánh Philliphê Phan văn Minh linh mục tử đạo làm thánh bổn mạng của hội, hàng năm được kính vào ngày 03 tháng 7.

Vào ngày 02 tháng 11 mỗi năm, Lễ Các Đẳng Linh Hồn. Hội đại diện cộng đồng để tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn tại khu dành riêng của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, trong nghĩa trang Rookwood, Lidcombe; để cầu nguyện cho các thành viên trong cộng đồng – cách riêng cho các hội viên Thánh Minh Tương Tế - đã qua đời.

Hội được điều hành bởi cha tuyên úy đặc trách và một ban điều hành do các hội viên bầu cử, tín nhiệm trong một lần đại hội theo chu kỳ bầu cử của Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney. Ban điều hành được sự cộng tác của các chi hội trưởng tại các giáo đoàn.

Hiện nay tổng số hội viên là 1033 người, trải rộng trên các giáo đoàn: Crabramatta, Campbeltown, Fairfield, Georges Hall, Granville, Lakemba, Marrickville, Miller, Mt. Pritchard, Plumpton, Revesby, Wollongong và quí cha Ban Tuyên Úy.