Video
Thứ Năm, 30.4.20 lúc 7.00pm - Thánh Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện 45 Năm Viễn Xứ (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 26.4.20 lúc 11.00am, TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 25.4.20 lúc 6.30pm, TUẦN THỨ 3 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ Chúa Nhật 19.4.2020 11.00am CN THỨ 2 PHỤC SINH (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Bảy 18.4.2020 6.30pm T7 THỨ 2 PHỤC SINH, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Sáu 17.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Năm 16.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Tư 15.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Ba 14.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Thánh Lễ thứ Hai 13.4.2020 7.00pm BÁT NHẬT PS, HÀNH HƯƠNG, KÍNH LCTX (giờ Sydney, Úc Châu)
Chúa Nhật 12.4.20 lúc 11.00am, Thánh Lễ Phục Sinh (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Bảy 11.4.20 lúc 6.30pm, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trực tuyến (giờ Sydney, Úc Châu).
TÔN VINH THÁNH GIÁ lúc 3:00pm (giờ Sydney, Úc Châu) • Thứ Sáu 10.4.2020 lúc 3.00pm, (giờ Sydney, Úc Châu)
Thứ Sáu Tuần Thánh 10.4.2020 - CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ lúc 11:00 am giờ (Sydney Úc Châu)
Thứ Năm Tuần Thánh 9.4.2020 lúc 7.00pm, Thánh Lễ Tuần Thánh, Chầu Thánh Thể trực tuyến - (giờ Sydney, Úc Châu)