Video
Quê Hương Thượng Đế (Lm. Thành Tâm)
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN, NĂM A, 15.11.2020 lúc 11.00am
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM A, 25.10.2020 lúc 11.00am
Thánh Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A- 27.09.2020 lúc 11.00am
Thánh Lễ Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A (20.09.2020) lúc 11.00am
Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A. lúc 11.00am
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 23 Thường Niên 06.09.2020 lúc 11.00am
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Khuôn Viên Tưởng Niệm Chúa Hằng Sống tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney.
Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A 23/8/20 lúc 11:00 Am
Thánh Lễ CHÚA NHẬT 20THƯỜNG NIÊN, NĂM A Ngày 16.8.2020 lúc 11:00 am
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN, KHUÔN VIÊN TƯỞNG NIỆM CHÚA HẰNG SỐNG, Thứ Bảy 15.8.2020 lúc 10:00am
Thánh Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A, 09.08.2020 lúc 11.00am,
Thánh Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN, NĂM A Ngày 02.8.2020 lúc 11:00 Am
Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A - 26.07.2020 lúc 11.00am
Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A. 19.07.2020 lúc 11.00am