PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 15.08.2019 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh".