PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
6/8/2017 - CHÚA NHẬT LỄ HIỂN DUNG - Năm A

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 "Áo Người trắng như tuyết". Bài trích sách Tiên tri Đaniel.

Ngày 30/07/2017 - CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

BÀI ĐỌC I: 1 Vua 3, 5. 7-12 "Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan". Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất

Ngày 23/07/17 - CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19 "Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại". Bài trích sách Khôn Ngoan.