PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 25/7/2021 CHÚA NHẬT 17 MÙA THƯỜNG NIÊN - Năm B

BÀI ĐỌC I 2 Vua 4: 42-44 "Họ ăn xong mà hãy còn dư". Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

Ngày 18/7/2021 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN – Năm B (English & Vietnamese)

BÀI ĐỌC I Jer 23: 1-6 "Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn Chiên Ta, và cho chúng có những chủ chăn". Bài trích sách Tiên Tri Giêrêmia.

Ngày 11/7/2021 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – Năm B (Vietnamese & English)

BÀI ĐỌC I Am 7, 12-15 "Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta". Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta". Đó là Lời Chúa.

Ngày 4/7/2021 CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN -Năm B

BÀI ĐỌC I Ez 2, 2-5 "Đây là nhà phản loạn, và họ sẽ biết rằng giữa họ vẫn có một tiên tri". Bài trích sách Tiên tri Egiêkiel.