PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hướng Dẫn Nghi Thức
Hướng dẫn Thức tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường Tổng Giáo Phận Sydney (Tuyết Nguyễn)

Mục đích của hướng dẫn này là để cung cấp một vài nguyên tắc thần học và thực hành cần phải được tuân giữ khi trao Mình Thánh Chúa trong Tổng giáo phận Sydney. Hướng dẫn này phải được đọc và hiểu trong ánh sánh các tài liệu Giáo hội được Toà Thánh đưa ra và bởi hội đồng giám mục Úc.