PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 3 TN Năm B (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT) .

Công việc của chúng ta không chỉ là ước nguyện cho Nước Cha mau đến, nhưng thật ra Nước Thiên Chúa đã hiện diện, đang tìm cách xâm nhập vào trái tim và biến đổi chúng ta. Vì vậy, hãy để cho các tiêu chuẩn của Nước Thiên Chúa hướng dẫn và chỉ đạo cuộc sống chúng ta.

Suy Niệm Chúa Nhật 2 TN 'Hãy làm môn đệ của Chúa Giê-su’ (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)

Mỗi Ki-tô hữu đều thuộc về Đức Ki-tô khi nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy trong nước và Thánh Thần của Giáo Hội. Rất nhiều khi chúng ta đã xem thường mối liên kết mật thiết giữa Chúa Ki-tô và mỗi người chúng ta, và liên kết giữa các Ki-tô hữu với nhau.