PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
01/09/2019 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN – Năm C (Vietnamese and English)

Bài Ðọc I: Hc 3, 19-21. 30-31

"Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa".

Bài trích sách Huấn Ca.

Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

Ðó là Lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang địa.

2. Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt.

3. Ôi Thiên Chúa, Người làm mưa ân huệ xuống cho dân Người, và khi họ mệt mỏi, Người đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Người định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Người chuẩn bị cho kẻ cơ bần. 

Bài Ðọc II: Dt 12, 18-19. 22-24a

"Anh chị em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống".

Bài trích thư gửi tín hữu Do thái.

Anh chị em thân mến, không phải anh chị em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.

Ðó là Lời Chúa. 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14

"Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

Ðó là Lời Chúa. 

FIRST READING SIR 3:17-20, 28-29

A READING FROM THE BOOK OF ECCLESIASTICUS

My son, be gentle in carrying out your business, and you will be better loved than a lavish giver. The greater you are, the more you should behave humbly, and then you will find favour with the Lord; for great though the power of the Lord is, he accepts the homage of the humble.

There is no cure for the proud man’s malady, since an evil growth has taken root in him. The heart of a sensible man will reflect on parables, an attentive ear is the sage’s dream.


RESPONSORIAL PSALM

(R.) God, in your goodness, you have made a home for the poor.

1.The just shall rejoice at the presence of God,
they shall exult and dance for joy.
O sing to the Lord, make music to his name;
rejoice in the Lord, exult at his presence. (R.)

2. Father of the orphan, defender of the widow,
such is God in his holy place.
God gives the lonely a home to live in;
he leads the prisoners forth into freedom. (R.)

3. You poured down, O God, a generous rain:
when your people were starved you gave them new life.
It was there that your people found a home,
prepared in your goodness, O God, for the poor. (R.)

 

SECOND READING HEB 12:18-19, 22-24


A READING FROM THE LETTER TO THE HEBREWS

What you have come to is nothing known to the senses: not a blazing fire, or a gloom turning to total darkness, or a storm; or trumpeting thunder or the great voice speaking which made everyone that heard it beg that no more should be said to them. But what you have come to is Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem where the millions of angels have gathered for the festival, with the whole Church in which everyone is a ‘first-born son’ and a citizen of heaven. You have come to God himself, the supreme Judge, and been placed with spirits of the saints who have been made perfect; and to Jesus, the mediator who brings a new covenant.


GOSPEL LK 14:1. 7-14


A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

On a sabbath day Jesus had gone for a meal to the house of one of the leading Pharisees; and they watched him closely. He then told the guests a parable, because he had noticed how they picked the places of honour. He said this, ‘When someone invites you to a wedding feast, do not take your seat in the place of honour. A more distinguished person than you may have been invited, and the person who invited you both may come and say, “Give up your place to this man.” And then, to your embarrassment, you would have to go and take the lowest place. No; when you are a guest, make your way to the lowest place and sit there, so that, when your host comes, he may say, “My friend, move up higher.” In that way, everyone with you at the table will see you honoured. For everyone who exalts himself will be humbled, and the man who humbles himself will be exalted.’

Then he said to his host, ‘When you give a lunch or a dinner, do not ask your friends, brothers, relations or rich neighbours, for fear they repay your courtesy by inviting you in return. No; when you have a party, invite the poor, the crippled, the lame, the blind; that they cannot pay you back means that you are fortunate, because repayment will be made to you when the virtuous rise again.’

 

______________________________

Note: © The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Courtesy of St. Luke’s Revesby printout.