PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
08/09/2019 CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – NĂM C - Vietnamese and English

BÀI ĐỌC I: Kn 9, 13-18

"Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn".

Bài trích sách Khôn Ngoan.

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan. 

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17

Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia. 

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: "Hãy trở về gốc, hỡi con người". 

2. Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. 

3. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 

4. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. 

BÀI ĐỌC II: Plm 9b-10. 12-17

"Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy. 

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". 

Đó là Lời Chúa.

_______________________

 
FIRST READING WIS 9:13-18
 

A READING FROM THE BOOK OF WISDOM

What man can know the intentions of God? Who can divine the will of the Lord? The reasonings of mortals are unsure and our intentions unstable; for a perishable body presses down the soul, and this tent of clay weighs down the teeming mind.

It is hard enough for us to work out what is on earth, laborious to know what lies within our reach; who, then, can discover what is in the heavens? As for your intention, who could have learnt it, had you not granted Wisdom and sent your holy spirit from above? Thus have the paths of those on earth been straightened and men been taught what pleases you, and saved, by Wisdom.

RESPONSORIAL PSALM

R.) In every age, O Lord, you have been our refuge.

1.You turn men back into dust
and say: ‘Go back, sons of men.’
To your eyes a thousand years
are like yesterday, come and gone,
no more than a watch in the night. (R.)

2. You sweep men away like a dream,
like grass which springs up in the morning.
In the morning it springs up and flowers:
by evening it withers and fades. (R.)

3. Make us know the shortness of our life
that we may gain wisdom of heart.
Lord, relent! Is your anger for ever?
Show pity to your servants. (R.)

4. In the morning, fill us with your love;
we shall exult and rejoice all our days.
Let the favour of the Lord be upon us:
give success to the work of our hands. (R.)

 

 SECOND READING PHLM 9-10, 12-17

A READING FROM THE LETTER OF ST PAUL TO PHILEMON

This is Paul writing, an old man now and, what is more, still a prisoner of Christ Jesus. I am appealing to you for a child of mine, whose father I became while wearing these chains: I mean Onesimus.

I am sending him back to you, and with him – I could say – a part of my own self. I should have liked to keep him with me; he could have been a substitute for you, to help me while I am in the chains that the Good News has brought me. However, I did not want to do anything without your consent; it would have been forcing your act of kindness, which should be spontaneous. I know you have been deprived of Onesimus for a time, but it was only so that you could have him back for ever, not as a slave any more, but something much better than a slave, a dear brother; especially dear to me, but how much more to you, as a blood-brother as well as a brother in the Lord. So if all that we have in common means anything to you, welcome him as you would me.


GOSPEL LK 14:25-33

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

Great crowds accompanied Jesus on his way and he turned and spoke to them. ‘If any man comes to me without hating his father, mother, wife, children, brothers, sisters, yes and his own life too, he cannot be my disciple. Anyone who does not carry his cross and come after me cannot be my disciple.

‘And indeed, which of you here, intending to build a tower, would not first sit down and work out the cost to see if he had enough to complete it? Otherwise, if he laid the foundation and then found himself unable to finish the work, the onlookers would all start making fun of him and saying, “Here is a man who started to build and was unable to finish.”

Or again, what king marching to war against another king would not first sit down and consider whether with ten thousand men he could stand up to the other who advanced against him with twenty thousand? If not, then while the other king was still a long way off, he would send envoys to sue for peace. So in the same way, none of you can be my disciple unless he gives up all his possessions.’

_________________

© The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Courtesy of St Luke’s Revesby Printouts.