PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
22/09/2019 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM C. Vietnamese and English

BÀI ĐỌC I: Am 8, 4-7

"Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo".

Bài trích sách Tiên tri Amos.

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát". Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: "Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng". 

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8

Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. 

2. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa... và Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. 

3. Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người. 

BÀI ĐỌC II: 1 Tm 2, 1-8

"Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêô.

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh. 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 16, 1-13

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý nghĩ thầm rằng: Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi. Rồi anh hỏi người khác rằng: Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp: Một trăm giạ lúa miến. Anh bảo người ấy rằng: Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". 

Đó là Lời Chúa.

__________________
 

FIRST READING AM 8:4-7

A READING FROM THE PROPHET AMOS

Listen to this, you who trample on the needy and try to suppress the poor people of the country, you who say, ‘When will New Moon be over so that we can sell our corn, and sabbath, so that we can market our wheat?
Then by lowering the bushel, raising the shekel, by swindling and tampering with the scales, we can buy up the poor for money, and the needy for a pair of sandals, and get a price even for the sweepings of the wheat.’
The Lord swears it by the pride of Jacob, ‘Never will I forget a single thing you have done.’


RESPONSORIAL PSALM

(R.) Praise the Lord who lifts up the poor.

1. Praise, O servants of the Lord,
praise the name of the Lord!
May the name of the Lord be blessed
both now and for evermore! (R.)

2. High above all nations is the Lord,
above the heavens his glory.
Who is like the Lord, our God,
who has risen on high to his throne
Yet stoops from the heights to look down,
to look down upon heaven and earth? (R.)

3. From the dust he lifts up the lowly,
from the dungheap he raises the poor
to set him in the company of princes,
yes, with the princes of his people. (R.)

 


SECOND READING 1 TM 2:1-8

A READING FROM THE FIRST LETTER OF ST PAUL TO TIMOTHY

My advice is that, first of all, there should be prayers offered for everyone – petitions, intercessions and thanksgiving – and especially for kings and others in authority, so that we may be able to live religious and reverent lives in peace and quiet. To do this is right, and will please God our saviour: he wants everyone to be saved and reach full knowledge of the truth. For there is only one God, and there is only one mediator between God and mankind, himself a man, Christ Jesus, who sacrificed himself as a ransom for them all. He is the evidence of this, sent at the appointed time, and I have been named a herald and apostle of it and – I am telling the truth and no lie – a teacher of the faith and the truth to the pagans.


In every place, then, I want the men to lift their hands up reverently in prayer, with no anger or argument.


GOSPEL LK 16:1-13

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

Jesus said to his disciples: ‘There was a rich man and he had a steward who was denounced to him for being wasteful with his property. He called for the man and said, “What is this I hear about you? Draw me up an account of your stewardship because you are not to be my steward any longer.” Then the steward said to himself, “Now that my master is taking the stewardship from me, what am I to do? Dig? I am not strong enough. Go begging? I should be too ashamed. Ah, I know what I will do to make sure that when I am dismissed from office there will be some to welcome me into their homes.”

‘Then he called his master’s debtors one by one. To the first he said, “How much do you owe my master?” “One hundred measures of oil,” was the reply. The steward said, “Here, take your bond; sit down straight away and write fifty.” To another he said, “And you, sir, how much do you owe?” “One hundred measures of wheat,” was the reply. The steward said, “Here, take your bond and write eighty.”

‘The master praised the dishonest steward for his astuteness. For the children of this world are more astute in dealing with their own kind than are the children of light. ‘And so I tell you this: use money, tainted as it is, to win you friends, and thus make sure that when it fails you, they will welcome you into the tents of eternity. The man who can be trusted in little things can be trusted in great; the man who is dishonest in little things will be dishonest in great. If then you cannot be trusted with money, that tainted thing, who will trust you with genuine riches? And if you cannot be trusted with what is not yours, who will give you what is your very own?

‘No servant can be the slave of two masters: he will either hate the first and love the second, or treat the first with respect and the second with scorn. You cannot be the slave both of God and of money.’
_______________________


© The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Courtesy of St Luke’s Revesby Printout.