PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 01/01/2023 - LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (Vietnamese & English)

BÀI ĐỌC I: Ds 6, 22 - 27

"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng". 

Trích sách Dân Số.

Chúa phán cùng Mai sen rằng: "Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho con cái Israel; hãy nói với chúng thế này: "Xin Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con". Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 66, 2-3. 5. 6 và 8

Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

1. Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con; xin chiếu giãi trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Người, cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Người cứu độ. 

2. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỉ, vì Người công bình cai trị chư dân, và Người cai quản các nước địa cầu. 

3. Chư dân, hãy ca tụng Người; thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Người! Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho chúng con, và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kính sợ Người. 

BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7

"Thiên Chúa đã sai Con của Người sinh hạ bởi người phụ nữ". 

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh chị em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Người sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con của Người vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Dt 1, 1-2 

Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21

"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.

Đó là Lời Chúa.

--------
 

Reading I Nm 6:22-27

The LORD said to Moses:
“Speak to Aaron and his sons and tell them:
This is how you shall bless the Israelites.
Say to them:
The LORD bless you and keep you!
The LORD let his face shine upon
you, and be gracious to you!
The LORD look upon you kindly and
give you peace!
So shall they invoke my name upon the Israelites,
and I will bless them.”

Reading II Gal 4:4-7
Brothers and sisters:
When the fullness of time had come, God sent his Son,
born of a woman, born under the law,
to ransom those under the law,
so that we might receive adoption as sons.
As proof that you are sons,
God sent the Spirit of his Son into our hearts,
crying out, “Abba, Father!”
So you are no longer a slave but a son,
and if a son then also an heir, through God.

Gospel Lk 2:16-21
The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph,
and the infant lying in the manger.
When they saw this,
they made known the message
that had been told them about this child.
All who heard it were amazed
by what had been told them by the shepherds.
And Mary kept all these things,
reflecting on them in her heart.
Then the shepherds returned,
glorifying and praising God
for all they had heard and seen,
just as it had been told to them.

When eight days were completed for his circumcision,
he was named Jesus, the name given him by the angel
before he was conceived in the womb.