PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 10.11.2019 - CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – NĂM C. Vietnamese and English
"Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần".

BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14

"Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời".

Bài trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: "Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi".

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: "Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời".

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: "Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy". Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: "Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.

1. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành. 

2. Bước con đi bám chặt đường lối của Người, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Người, bởi Người nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con. 

3. Xin che chở con trong bóng cánh của Người. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. 

BÀI ĐỌC II: 2 Tx 2, 15 - 3, 5 

"Chúa làm cho lòng anh chị em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh chị em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh chị em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh chị em thân mến, ngoài ra, xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh chị em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh chị em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh chị em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh chị em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô. 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! - Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 20, 27-38

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Maisen đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Maisen đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa". 

Đó là Lời Chúa.

------------


FIRST READING 2 MC 7:1-2, 9-14

 

A READING FROM THE SECOND BOOK OF MACCABEES

There were seven brothers who were arrested with their mother. The king tried to force them to taste pig’s flesh, which the Law forbids, by torturing them with whips and scourges. One of them, acting as spokesman for the others, said, ‘What are you trying to find out from us? We are prepared to die rather than break the Law of our ancestors.’

With his last breath the second brother exclaimed, ‘Inhuman fiend, you may discharge us from this present life, but the King of the world will raise us up, since it is for his laws that we die, to live again for ever.’

After him, they amused themselves with the third, who on being asked for his tongue promptly thrust it out and held out his hands, with these honourable words, ‘It was heaven that gave me these limbs; for the sake of his laws I disdain them; from him I hope to receive them again.’ The king and his attendants were astounded at the young man's courage and his utter indifference to suffering.

When this one was dead they subjected the fourth to the same savage torture. When he neared his end he cried, ‘Ours is the better choice, to meet death at men’s hands, yet relying on God’s promise that we shall be raised up by him; whereas for you there can be no resurrection, no new life.’


RESPONSORIAL PSALM


(R.) Lord, when your glory appears, my joy will be full.

1. Lord, hear a cause that is just,
pay heed to my cry.
Turn your ear to my prayer:
no deceit is on my lips. (R.)

2. I keep my feet firmly in your paths;
there was no faltering in my steps.
I am here and I call, you will hear me, O God.
Turn your ear to me; hear my words. (R.)

3. Guard me as the apple of your eye.
Hide me in the shadow of your wings.
As for me, in my justice I shall see your face
and be filled, when I awake, with the sight of your glory. (R.)

 

SECOND READING 2 THES 2:16 – 3:5

A READING FROM THE SECOND LETTER OF ST PAUL TO THE THESSALONIANS

May our Lord Jesus Christ himself, and God our Father who has given us his love and, through his grace, such inexhaustible comfort and such sure hope, comfort you and strengthen you in everything good that you do or say.
Finally, brothers, pray for us; pray that the Lord’s message may spread quickly, and be received with honour as it was among you; and pray that we may be preserved from the interference of bigoted and evil people, for faith is not given to everyone. But the Lord is faithful, and he will give you strength and guard you from the evil one, and we, in the Lord, have every confidence that you are doing and will go on doing all that we tell you. May the Lord turn your hearts towards the love of God and the fortitude of Christ.


GOSPEL LK 20:27-38

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

Some Sadducees – those who say that there is no resurrection – approached Jesus and they put this question to him, ‘Master, we have it from Moses in writing, that if a man’s married brother dies childless, the man must marry the widow to raise up children for his brother. Well, then, there were seven brothers. The first, having married a wife, died childless. The second and then the third married the widow. And the same with all seven, they died leaving no children. Finally the woman herself died. Now, at the resurrection, to which of them will she be wife since she had been married to all seven?’

Jesus replied, ‘The children of this world take wives and husbands, but those who are judged worthy of a place in the other world and in the resurrection from the dead do not marry because they can no longer die, for they are the same as the angels, and being children of the resurrection they are sons of God. And Moses himself implies that the dead rise again, in the passage about the bush where he calls the Lord the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. Now he is God, not of the dead, but of the living; for to him all men are in fact alive.’


**The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. Courtesy of St Luke’s Revesby printouts. All rights reserved.