PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 11/08/2024 - CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - Năm B
BÀI ĐỌC 1: 1 Vua 19: 4-8
“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa.”
 
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi: vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng: và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: Ông ăn uống rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
 
ĐÁP CA: Tv 77, 3 và 4bc, 23-24, 25 và 54
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.
 
1. Con chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng con hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn con hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
2. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Con cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu con khỏi điều lo sợ.
3. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
4. Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
 
BÀI ĐỌC 2: Eph 4: 30; 5: 2
 “Anh chị em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô đã sống.”
 
Trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Êphêsô.
Anh chị em thân mến, anh chị em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh chị em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh chị em hãy loại ra khỏi anh chị em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh chị em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em trong Đức Kitô. Vậy anh chị em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: Hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.
Đó là Lời Chúa.
 
ALLELUIA: Jn 15, 15b
Alleluia, alleluia.- Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.- Alleluia.
 
PHÚC ÂM: Jn 6, 41-51
“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: “Ta bởi trời mà xuống”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta, nếu Cha là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: “Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Ai nghe lời giáo huấn của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Đó là Lời Chúa.