PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 11/12/2022 - CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA VỌNG - NĂM A (Vietnamese & English)

BÀI ĐỌC I: Is 35, 1-6. 10

"Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu Ä‘á»™ chúng tôi".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

NÆ¡i hoang địa cằn cá»—i sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường nhÆ° khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỉ vui mừng, và khen ngợi rằng: Đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmel và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa, và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. 

Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: Hãy can đảm lên, đừng sợ hãi! Kìa Thiên Chúa các ngÆ°Æ¡i sẽ Ä‘em lại Ä‘iều báo ứng; chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu Ä‘á»™ các ngÆ°Æ¡i. 

Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người Ä‘iếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót nhÆ° nai, những người được Chúa cứu chuá»™c, sẽ trở về, và đến Sion vá»›i lời khen ngợi; và trên đầu họ mang hoan hỉ triền miên, họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn Ä‘au buồn; rên siết sẽ trốn xa. 

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10

Lạy Chúa, xin đến cứu Ä‘á»™ chúng con.

1.  Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ Ä‘ói được cÆ¡m ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tá»™i. 

2. Thiên Chúa mở mắt những kẻ Ä‘ui mù; Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lÆ°ng khuất phục. Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều cÆ°.. 

3.  Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tá»›i muôn đời. Sion hỡi, Đức Thiên Chúa của ngÆ°Æ¡i sẽ làm vua tá»± đời này sang đời khác. 

BÀI ĐỌC II: Gc 5, 7-10

"Hãy vững lòng, vì Chúa gần đến".

Bài trích thÆ° Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh chị em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruá»™ng, kiên nhẫn đợi chờ mÆ°a xuân và mÆ°a thu. Vậy anh chị em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa Ä‘ã gần đến. Anh chị em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này Ä‘ây quan toà Ä‘ã đứng trÆ°á»›c cá»­a. Anh chị em hãy học gÆ°Æ¡ng kiên nhẫn và chịu Ä‘á»±ng trong gian khổ của các tiên tri, là những người Ä‘ã nói nhân danh Chúa. 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 4, 12)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngá»± trên tôi. Người Ä‘ã sai tôi Ä‘em tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 11, 2-11

"Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi má»™t Đấng nào khác?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thÆ°a Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què Ä‘i được, người phong hủi được khỏi, người Ä‘iếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". 

Khi những người được sai đến Ä‘ã Ä‘i rồi, Chúa Giêsu liền nói vá»›i Ä‘ám Ä‘ông về Gioan rằng: "Các ngÆ°Æ¡i Ä‘i xem gì ở hoang địa? Má»™t cây sậy phất phÆ¡ trÆ°á»›c gió Æ°? Vậy các ngÆ°Æ¡i Ä‘i xem gì? Má»™t người ăn mặc lả lÆ°á»›t Æ°? NhÆ°ng những người ăn mặc lả lÆ°á»›t thì ở nÆ¡i cung Ä‘iện nhà vua. Vậy các ngÆ°Æ¡i Ä‘i xem gì? Má»™t tiên tri Æ°? Phải, Ta bảo các ngÆ°Æ¡i, và còn hÆ¡n má»™t tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta Ä‘i trÆ°á»›c mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngÆ°Æ¡i, trong các con cái người nữ sinh ra, chÆ°a từng xuất hiện má»™t ai cao trọng hÆ¡n Gioan Tẩy Giả; nhÆ°ng người nhỏ nhất trong nÆ°á»›c trời còn cao trọng hÆ¡n ông". 

Đó là Lời Chúa.

________

Reading 1 Is 35:1-6a, 10
The desert and the parched land will exult;
the steppe will rejoice and bloom.
They will bloom with abundant flowers,
and rejoice with joyful song.
The glory of Lebanon will be given to them,
the splendor of Carmel and Sharon;
they will see the glory of the LORD,
the splendor of our God.
Strengthen the hands that are feeble,
make firm the knees that are weak,
say to those whose hearts are frightened:
Be strong, fear not!
Here is your God,
he comes with vindication;
with divine recompense
he comes to save you.
Then will the eyes of the blind be opened,
the ears of the deaf be cleared;
then will the lame leap like a stag,
then the tongue of the mute will sing.

Those whom the LORD has ransomed will return
and enter Zion singing,
crowned with everlasting joy;
they will meet with joy and gladness,
sorrow and mourning will flee.

Reading 2 Jas 5:7-10
Be patient, brothers and sisters,
until the coming of the Lord.
See how the farmer waits for the precious fruit of the earth,
being patient with it
until it receives the early and the late rains.
You too must be patient.
Make your hearts firm,
because the coming of the Lord is at hand.
Do not complain, brothers and sisters, about one another,
that you may not be judged.
Behold, the Judge is standing before the gates.
Take as an example of hardship and patience, brothers and sisters,
the prophets who spoke in the name of the Lord.
 

Gospel Mt 11:2-11
When John the Baptist heard in prison of the works of the Christ,
he sent his disciples to Jesus with this question,
"Are you the one who is to come,
or should we look for another?"
Jesus said to them in reply,
"Go and tell John what you hear and see:
the blind regain their sight,
the lame walk,
lepers are cleansed,
the deaf hear,
the dead are raised,
and the poor have the good news proclaimed to them.
And blessed is the one who takes no offense at me."

As they were going off,
Jesus began to speak to the crowds about John,
"What did you go out to the desert to see?
A reed swayed by the wind?
Then what did you go out to see?
Someone dressed in fine clothing?
Those who wear fine clothing are in royal palaces.
Then why did you go out? To see a prophet?
Yes, I tell you, and more than a prophet.
This is the one about whom it is written:
Behold, I am sending my messenger ahead of you;
he will prepare your way before you.
Amen, I say to you,
among those born of women
there has been none greater than John the Baptist;
yet the least in the kingdom of heaven is greater than he."