PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hàng Tuần
Ngày 13/10/2019 - CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN – Năm C - Vietnamese and English

BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 14-17

"Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa".

Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.  Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông". Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu". Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: "Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác". 

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. 

2. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.

3. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 2, 8-13

"Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêô.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người. 

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 17, 11-19

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". 

Đó là Lời Chúa. 

----------

 

FIRST READING 2 KGS 5:14-17

A READING FROM THE SECOND BOOK OF THE KINGS

Naaman the leper went down and immersed himself seven times in the Jordan, as Elisha had told him to do. And his flesh became clean once more like the flesh of a little child.
Returning to Elisha with his whole escort, he went in and stood before him. ‘Now I know’ he said, ‘that there is no God in all the earth except in Israel. Now, please, accept a present from your servant.’ But Elisha replied, ‘As the Lord lives, whom I serve, I will accept nothing.’ Naaman pressed him to accept, but he refused. Then Naaman said, ‘Since your answer is “No,” allow your servant to be given as much earth as two mules may carry, because your servant will no longer offer holocaust or sacrifice to any god except the Lord.’


RESPONSORIAL PSALM


(R.) The Lord has revealed to the nations his saving power.


1. Sing a new song to the Lord
for he has worked wonders.
His right hand and his holy arm
have brought salvation. (R.)

2. The Lord has made known his salvation;
has shown his justice to the nations.
He has remembered his truth and love
for the house of Israel. (R.)

3. All the ends of the earth have seen
the salvation of our God.
Shout to the Lord all the earth,
ring out your joy. (R.)

 

SECOND READING 2 TM 2:8-13

A READING FROM THE SECOND LETTER OF ST PAUL TO TIMOTHY

Remember the Good News that I carry. ‘Jesus Christ risen from the dead, sprung from the race of David’; it is on account of this that I have my own hardships to bear, even to being chained like a criminal – but they cannot chain up God’s news. So I bear it all for the sake of those who are chosen, so that in the end they may have the salvation that is in Christ Jesus and the eternal glory that comes with it.


Here is a saying that you can rely on:
If we have died with him, then we shall live with him.
If we hold firm, then we shall reign with him.
If we disown him, then he will disown us.
We may be unfaithful, but he is always faithful,
for he cannot disown his own self.


GOSPEL LK 17:11-19

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE

On the way to Jerusalem Jesus travelled along the border between Samaria and Galilee. As he entered one of the villages, ten lepers came to meet him. They stood some way off and called to him, ‘Jesus! Master! Take pity on us.’ When he saw them he said, ‘Go and show yourselves to the priests.’ Now as they were going away they were cleansed. Finding himself cured, one of them turned back praising God at the top of his voice and threw himself at the feet of Jesus and thanked him. The man was a Samaritan. This made Jesus say, ‘Were not all ten made clean? The other nine, where are they? It seems that no one has come back to give praise to God, except this foreigner.’ And he said to the man, ‘Stand up and go on your way. Your faith has saved you.’


------


© The scriptural quotations are taken from the Jerusalem Bible, published and copyright 1966, 1967 and 1968 by Darton Longman and Todd Ltd and Doubleday & Co Inc, and used by permission of the publishers. The English translation of the Psalm Responses, the Alleluia and Gospel Verses, and the Lenten Gospel Acclamations, and the Titles, Summaries, and Conclusion of the Readings, from the Lectionary for Mass © 1997, 1981, 1968, International Committee on English in the Liturgy, Inc. All rights reserved. Courtesy of St Luke’s Revesby Printout.