PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Bài Đọc Hằng Tuần
Ngày 14/7/2024 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN - Năm B (& English)
BÀI ĐỌC I   Am 7, 12-15         

"Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta".
 
Trích sách tiên tri Amos.
Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: "Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc". Amos trả lời cùng Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta".
Đó là Lời Chúa.
 
ĐÁP CA  Tv 84, 9ab-10, 11-12, 13-14         

Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con,và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
 
1- Con sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của con phán bảo điều chi, chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong Đất Nước chúng con.
2- Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống.
3- Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và Đất Nước chúng con sẽ sinh bông  trái.  Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người.
 
BÀI ĐỌC II   Eph 1, 3-14

"Người đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian".
 
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Người đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Người, Người đã tiền định cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng của Người mà Người đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Người. Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Người. Ân sủng này, Người đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Người theo ý Người đã định về Người, để kiện toàn trong thời gian viên mãn, là thâu hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Người là Đấng tác thành mọi sự theo thánh ý Người, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Người, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô. Trong Người, cả anh chị em nữa, sau khi anh chị em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh chị em, anh chị em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Người.                   
Đó là Lời chúa.
 
ALLELUIA   Gioan 1, 14 và 12b
Alleluia, Alleluia.- Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.- Alleluia.
 
PHÚC ÂM   Mc 6, 7-13

"Người bắt đầu sai các ông đi".
 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Đó là Lời Chúa.
__________
 

Reading I Am 7:12-15

Amaziah, priest of Bethel, said to Amos,
“Off with you, visionary, flee to the land of Judah!
There earn your bread by prophesying,
but never again prophesy in Bethel;
for it is the king’s sanctuary and a royal temple.”
Amos answered Amaziah, “I was no prophet,
nor have I belonged to a company of prophets;
I was a shepherd and a dresser of sycamores.
The LORD took me from following the flock, and said to me,
Go, prophesy to my people Israel.”

Reading II Eph 1:3-14 or 1:3-10

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ,
who has blessed us in Christ
with every spiritual blessing in the heavens,
as he chose us in him, before the foundation of the world,
to be holy and without blemish before him.
In love he destined us for adoption to himself through Jesus Christ,
in accord with the favor of his will,
for the praise of the glory of his grace
that he granted us in the beloved.
In him we have redemption by his blood,
the forgiveness of transgressions,
in accord with the riches of his grace that he lavished upon us.
In all wisdom and insight, he has made known to us
the mystery of his will in accord with his favor
that he set forth in him as a plan for the fullness of times,
to sum up all things in Christ, in heaven and on earth.

In him we were also chosen,
destined in accord with the purpose of the One
who accomplishes all things according to the intention of his will,
so that we might exist for the praise of his glory,
we who first hoped in Christ.
In him you also, who have heard the word of truth,
the gospel of your salvation, and have believed in him,
were sealed with the promised holy Spirit,
which is the first installment of our inheritance
toward redemption as God’s possession, to the praise of his glory.

Gospel Mk 6:7-13

Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two
and gave them authority over unclean spirits.
He instructed them to take nothing for the journey
but a walking stick—
no food, no sack, no money in their belts.
They were, however, to wear sandals
but not a second tunic.
He said to them,
“Wherever you enter a house, stay there until you leave.
Whatever place does not welcome you or listen to you,
leave there and shake the dust off your feet
in testimony against them.”
So they went off and preached repentance.
The Twelve drove out many demons,
and they anointed with oil many who were sick and cured them.